Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czynniki niebezpieczne i szkodliwe

Czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy – czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu bądź natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka, a nawet zejścia śmiertelnego.

Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy – czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia a w konsekwencji do schorzenia.

Czynnik uciążliwy występujący w procesie pracy – czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do nadmiernego zmęczenia (fizycznego lub psychicznego). Nie stanowi on zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, ale utrudnia pracę, a tym samym wpływa na zmniejszenie wydajności.

Zmęczenie – zmniejszenie zdolności organizmu do kontynuowania pracy spowodowane przez wysiłek.
W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może przejść w czynnik szkodliwy, natomiast czynnik szkodliwy w czynnik niebezpieczny.

Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi to taki stan środowiska pracy, który może spowodować chorobę – np. czynniki, których stężenie (natężenie) przekracza najwyższe dopuszczalne wartości:

  • najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS),
  • najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh),
  • najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP),
  • najwyższe dopuszczalne natężenie fizycznego czynnika szkodliwego (NDN), określone w obowiązujących normach higienicznych.