Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, musi odbyć szkolenie stanowiskowe na każdym z nich.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
  • omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
   • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne)
   • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty)
   • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy
  • omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii
  • przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
 2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
 4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
 5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

Czas trwania szkolenia

 • instruktaż pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych obejmuje pkt 1. programu szkolenia i trwa min. 2 godziny lekcyjne
 • instruktaż osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4) obejmuje wszystkie punkty programu szkolenia i trwa min. 8 godzin lekcyjnych

Miejsce szkolenia

Szkolenia prowadzone są na terenie Wałbrzycha i okolic, w siedzibie firmy klienta jak również w naszych salach wykładowych. Szkolenia mają formę multimedialną. Dysponujemy własnym projektorem, ekranem i ciekawymi filmami oraz prezentacjami w zakresie bhp.

Nasze szkolenia są niekonwencjonalne, a tym samym bardzo interesujące. Szkolenia prowadzone są w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut i oddzielone są przerwami.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalany jest bezpośrednio z zainteresowanymi klientami, ponieważ zależą one od wielu czynników, a mianowicie od:

 • wielkości firmy,
 • rodzaju działalności oraz panujących zagrożeń,
 • rodzaju szkolenia,
 • wielkości szkolonej grupy,
 • miejsca szkolenia – czy jest to siedziba klienta czy też nasze sale wykładowe oraz czy siedziba znajduje się w Wałbrzychu czy poza jego granicami,
 • rodzaju współpracy z RiskBHP – czy jest to stała obsługa firmy, czy też pojedyncze usługi. Cena stałej obsługi firmy obejmuje koszt szkoleń.