Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prace szczególnie niebezpieczne

Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych:

 1. Wymienione w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p. zm.)
  Należą do nich:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe bez wstrzymania ruchu zakładu,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace na wysokości.
 2. Prace wymienione w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji lub innych przepisach dotyczących bhp, wydanych na podstawie art. 237.15 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p. zm.)
 3. Inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę, jako szczególnie niebezpieczne.
  Pracodawca ma obowiązek ustalać i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie. Określa również szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, mianowicie:

  • bezpośredni nadzór osób w tym celu wyznaczonych,
  • określenie środków zabezpieczających (technicznych, organizacyjnych),
  • instruktaż pracowników, czyli: imienny podział pracy – zadań, kolejność i zakres zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach (rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić, niezbędne środki ochrony i sposób ich stosowania, ustalenie sposobów sygnalizacji pomiędzy pracownikami pracującymi i asekurującymi, postępowania w sytuacjach awaryjnych).