Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Instrukcje stanowiskowe

Instrukcja BHP jest bardzo ważnym elementem, który wprowadza do zakładu pracy poczucie bezpieczeństwa. Właściciele firm muszą pamiętać o tym, aby wszystkie miejsca pracy były wyposażone w stosowne stanowiskowe instrukcje BHP.

Stanowiskowa instrukcja BHP jest niezbędnym i jasno sprecyzowanym dokumentem, który zapewnia nam prawidłową pracę.
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  4. udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje, o których mowa powyżej, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)