Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Postępowanie powypadkowe

Pracownik, który uległ wypadkowi powinien natychmiast poinformować o tym fakcie swojego przełożonego (jeśli pozwala mu na to stan zdrowia). Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku.

Pracodawca powołuje również zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku.

Skład zespołu powypadkowego jest dwuosobowy: pracownik służby bhp i Społeczny Inspektor Pracy. W zakładzie, w którym nie działa społeczna inspekcja pracy, w miejscu społecznego inspektora pracy uczestniczy pracodawca lub przedstawiciel załogi znający przepisy bhp. Jeżeli w zakładzie nie funkcjonuje społeczna inspekcja pracy, a działają związki zawodowe, w skład zespołu wchodzi przedstawiciel związków zawodowych.

Pracownik służby bhp, wchodzący w skład zespołu, nie musi być pracownikiem zakładu. W przypadku, gdy zakład nie posiada służby bhp, może zlecić osobie posiadającej uprawnienia inspektora bhp uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W przypadku, gdy wypadek przy pracy wydarzył się na terenie innego niż macierzysty zakład pracy, badanie okoliczności i przyczyn wypadku przeprowadza macierzysty zakład z udziałem przedstawiciela zakładu, gdzie zaistniał wypadek.

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.