Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie ppoż

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ochrona przeciwpożarowa to postępowanie, jakie ma doprowadzić do zlikwidowania niebezpieczeństwa powstania pożaru. To również szereg czynności chroniących przed jego powstaniem.

Na prowadzonych przez nas zajęciach dowiecie się Państwo :

  • Jak zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru lub innego zagrożenia,
  • Jak zapewnić siły i środki do zwalczania pożaru,
  • Jak prowadzić działania ratownicze.

Każda osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające z obiektów lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Właściciel, zarządca lub inny użytkownik budynków lub terenów ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Na naszych szkoleniach dowiecie się Państwo również:

  • O obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
  • Jakie wymagania przeciwpożarowe powinny spełniać budynki na terenie zakładu pracy,
  • Jak wyposażyć budynek lub inny obiekt budowlany w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • Jak zapewnić konserwacje, oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • Jak zapewnić osobom przebywającym na terenie zakładu bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,