Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenia BHP

Miejsce szkolenia

Szkolenia BHP prowadzone są na terenie Wałbrzycha i okolic, w siedzibie firmy klienta jak również w naszych salach wykładowych. Szkolenia mają formę multimedialną. Dysponujemy własnym projektorem, ekranem i ciekawymi filmami oraz prezentacjami w zakresie bhp.

Nasze szkolenia są niekonwencjonalne, a tym samym bardzo interesujące. Szkolenia prowadzone są w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut i oddzielone są przerwami.

Koszt szkoleń i usług BHP

Cennik usług przy stałej obsłudze zależy od:

 • rodzaju działalności firmy i panujących zagrożeń
 • wielkości zatrudnienia w firmie,
 • miejsca szkolenia ( koszty dojazdów i sali)
 • formy współpracy (odpowiednik etatu czy też zadaniowo)

Cennik usług jednorazowych zależy od:

 • rodzaju działalności firmy i istniejących zagrożeń (budowa, sklep, biuro)
 • rodzaju szkolenia (ogólne, okresowe, pierwsza pomoc, p-poż itd.)
 • wielkości szkolonej grupy,
 • miejsca szkolenia (koszty dojazdów i sali)

Cennik prelekcji dla szkół zależy od:

 • rodzaju prelekcji,
 • ilości zakontraktowanych prelekcji.

Stan prawny regulujący obowiązki w zakresie BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r., art. 207) pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca powinien zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalić istniejący poziom ochrony zdrowia i życia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
 • Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Szkolenia, o których mowa wyżej, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 2373). Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Pracodawco! Około 70% wypadków przy pracy powstaje z powodu nieumyślności pracowników – nie oszczędzaj na szkoleniach. Działając na świadomość pracowników możesz wpłynąć na statystyki, a tym samym na kieszeń przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa.