Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Badanie okoliczności wypadku

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą, powodujące uraz lub śmierć.

Zdarzeniem wypadkowym nazywamy to, co się zdarzyło, zaszło, wydarzenie, zbieg okoliczności, (np. upadek z wysokości, potknięcie, uderzenie, pochwycenie przez maszynę…).

Zagrożeniem wypadkowym jest sytuacja związana z określonym stanem rzeczy (maszyn, urządzeń, przedmiotów, narzędzi…), stanem organizacji ogólnej i organizacji miejsca pracy, stanem człowieka – jego stanem psychofizycznym. Wypadek ma związek z pracą, gdy istotną jego przyczyną jest pełnienie przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź z nim związanych. Może do niego dojść podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych czy też podczas wykonywania czynności na rzecz bądź w interesie zakładu pracy nawet bez polecenia. Wypadek może nastąpić podczas pozostawienia pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przyczyną wypadku jest czynnik wywołujący dane zjawisko w sposób konieczny lub przypadkowy, bezpośrednio lub pośrednio, jeden ze składników decydujących o czymś.