Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie wstępne ogólne BHP

Szkolenie wstępne ogólne, które przeprowadzamy zapewnia jego uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny odbywa każdy nowo przyjęty pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Dotyczy to również studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Ramowy program ogólnego szkolenia BHP.

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas szkolenia

 • Przewidziany czas powyższego szkolenia to minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45 min.

Miejsce szkolenia

Szkolenia prowadzone są na terenie Wałbrzycha i okolic, w siedzibie firmy klienta jak również w naszych salach wykładowych. Szkolenia mają formę multimedialną. Dysponujemy własnym projektorem, ekranem i ciekawymi filmami oraz prezentacjami w zakresie bhp.

Nasze szkolenia są niekonwencjonalne, a tym samym bardzo interesujące. Szkolenia prowadzone są w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut, oddzielonych przerwami.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia ustalany jest bezpośrednio z  klientem, ponieważ zależy od:

 • wielkości firmy,
 • rodzaju działalności oraz panujących zagrożeń,
 • rodzaju szkolenia,
 • wielkości szkolonej grupy,
 • miejsca szkolenia – czy jest to siedziba klienta czy też nasze sale wykładowe oraz czy siedziba znajduje się w Wałbrzychu czy poza jego granicami,
 • rodzaju współpracy z RiskBHP – czy jest to stała obsługa firmy, czy też pojedyncze usługi. Cena stałej obsługi firmy obejmuje koszt szkoleń.